คำกล่าวแสดงความยินดี ประจำเดือนตุลาคม 2560

คำกล่าวแสดงความยินดี ประจำเดือนตุลาคม 2560

คำกล่าวแสดงความยินดีของ

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

ในนามบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของสถาบันฯทุกท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ ๒๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ นี้ สำหรับบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในปีนี้มีทั้งหมด  ๓ ท่าน ได้แก่ รศ.พรทิพย์ ไวแสง อ.ภานุวัฒน์ จุทอง และ คุณอาณัติ นิลขาว

ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา ทุกท่านคงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสถาบันฯที่เกิดการพัฒนาและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ สถาบันฯจะไม่สามารถพัฒนาได้เลย หากขาดการอุทิศแรงกายแรงใจ การปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียรของบุคลากร ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในปีนี้ ได้โปรดภูมิใจว่า ท่านคือฟันเฟืองและกลไลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆของสถาบันฯ ให้สำเร็จลุล่วงในช่วงตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา

กล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือการได้ทำงานที่ทรงเกียรติและเปี่ยมคุณค่า เพราะทุกท่านล้วนเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนากำลังคนของชาติ และถือเป็นสิริมงคลที่ได้ทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปในขณะเดียวกัน ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงทุ่มเทและช่วยกันปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านต่อไปอย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยกันทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ใน ๑๐ ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.๒๐๒๐” ตามพันธกิจของสถาบันฯที่ได้ตั้งเอาไว้

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดบันดาลให้ คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในปีนี้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ประสงค์สิ่งใดขอให้สมปรารถนา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง และสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์