การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วงวิชาการเข้มแข็ง ด้วยอาจารย์ คิด เขียน แต่ง ผลิตผลงานวิชาการ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วงวิชาการเข้มแข็ง ด้วยอาจารย์ คิด เขียน แต่ง ผลิตผลงานวิชาการ”

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วงวิชาการเข้มแข็ง ด้วยอาจารย์ คิด เขียน แต่ง ผลิตผลงานวิชาการ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวิทยากรดำเนินการอบรมจากภายนอกสถาบันฯ ดังนี้ (1) ศ.ภญ ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ นักวิจัยดีเด่นระดับโลก จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (2) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และนักวิชาการอาวุโส จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส่วนวิทยากรภายในสถาบันฯ ได้แก่ (1) ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และ (2) ผศ.สรียา ทับทัน