การตรวจประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 2-3 ต.ค.60

การตรวจประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 2-3 ต.ค.60

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง ค.241 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร โดยคณะกรรมการฯชุดนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.ภาวินี นรัตถรักษา รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และ ผศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทร
โอกาสนี้คณะกรรมการฯได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และได้มีการประมวลผลข้อมูลต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ให้แก่คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย