publicize

โครงการผลิตครูผู้สอนมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สื่อชิ้นงาน

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการผลิตครูผู้สอนมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สื่อชิ้นงานให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ค.112 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี โดยวิทยากรดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสิรฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อ.ดร.แจ่มจันทร์ [...]