หมวดหมู่: ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

นศ.ศิลปศาสตร์ชนะการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับสถาบัน

11 มีนาคม 2018

ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์

26 มกราคม 2018

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น IKEBANA 14 ก.พ. 61

25 มกราคม 2018

ประกวด COSPLAY คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 14 ก.พ. 61

25 มกราคม 2018

เชิญร่วมงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day 14 ก.พ.61

23 มกราคม 2018

คณะผู้บริหารสถาบันฯเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 20 ม.ค.61

20 มกราคม 2018

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น 19 ม.ค. 61

18 มกราคม 2018

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ปี 3 สาขาภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 61

18 มกราคม 2018

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับคัดเลือกและทุนสนับสนุนในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

18 มกราคม 2018

ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม” 24 ม.ค. 61

18 มกราคม 2018