ปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 4 ปี
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 4 ปี

รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตรสามารถศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

คลิกดู รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

คลิกดู รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559