ปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (Master of Arts in Applied Linguistics – English for Professional Purposes) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครผ่านระบบ สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th

ประกาศรับสมัคร

คลิกดู  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษา2/2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา

คลิกดู  รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ