สมัครเข้าศึกษา

การจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 4 ปี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 4 ปี
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (ศศ.ม.)

หลักสูตร/สาขาวิชา

ประเภท

การรับ

แผนการรับนักศึกษา

ปริญญาตรี

2561 2562 2563 2564 2565
(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ ปกติ 105 105 105 105

105

(ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น ปกติ 70 70 70 70

70

ปริญญาโท

(ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ พิเศษ 15 15 15 15

15

อัตราค่าธรรมเนียม
ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท
ระดับปริญญาโท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ต่อภาคการศึกษา 28,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ระดับการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

ปริญญาตรี

(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ทุกสายวิทยาศาสตร์ และทุกสายศิลป์

กรณีมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL-ITP, TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ

(ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ทุกสายวิทยาศาสตร์ และทุกสายศิลป์

ปริญญาโท

(ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

 

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
-เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 4 การรับเข้าเป็นนักศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ 3 แบบ ดังนี้
1) การรับสมัครนักศึกษาด้วย Portfolio (Clearing House รอบที่ 1 (1/1))
2) การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอนข้อเขียนหรือปฏิบัติ (Clearing House รอบที่ 2)
3) การรับสมัคร Admissions (Clearing House รอบที่ 4)

แบบที่ 1) การรับสมัครนักศึกษาด้วย Portfolio (Clearing House รอบที่ 1 (1/1))
การรับสมัครนักศึกษา โดยนักเรียนยื่น Portfolio โดยตรงต่อสถาบันฯ จากนั้นคณะจัดสอบสัมภาษณ์และอาจทดสอบทักษะเฉพาะทางตามความเหมาะสม โดยคณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนที่รับ 15 คน
1.ใช้ Portfolio 2.ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ 3.สอบสัมภาษณ์
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ใช้วิชาเฉพาะ) จำนวนที่รับ 15 คน
1.ใช้ Portfolio 2.ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ 3.สอบสัมภาษณ์
เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป ทั่วประเทศ

แบบที่ 2) การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอนข้อเขียนหรือปฏิบัติ (Clearing House รอบที่ 2)
การรับนักศึกษาระบบโควตา โดยนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงต่อสถาบันฯ จากนั้นคณะจัดสอบ (ในเวลาที่ไม่ตรงกับการสอบกลาง ช่วงเดือนมีนาคม) โดยคณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ใช้วิชาเฉพาะ) จำนวนที่รับ 20 คน
1.สอบข้อเขียน 2.สอบสัมภาษณ์
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ใช้วิชาเฉพาะ) จำนวนที่รับ 20 คน
1.ใช้ Portfolio 2.สอบข้อเขียน 3.สอบสัมภาษณ์
เปิดรับเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ

แบบที่ 3) การรับสมัคร Admissions (Clearing House รอบที่ 4)
การรับสมัคร Admissions โดยนักเรียนยื่นสมัครกับ ทปอ. ซึ่งเป็นหน่วยกลางรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ เมื่อสถาบันฯ กำหนดเกณฑ์ประกาศจำนวนรับ ระบบประมวลและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมายังสถาบันฯ จากนั้นคณะจัดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยคณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนที่รับ 45 คน
1.ใช้ O-NET 2.ใช้ GAT/PAT 3. GPAX 4.สอบสัมภาษณ์
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวนที่รับ 35 คน
1.ใช้ O-NET 2.ใช้ GAT/PAT 3. GPAX 4.สอบสัมภาษณ์
เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป ทั่วประเทศ
หมายเหตุ จำนวนรับนักศึกษาแต่ละรอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรอบระยะเวลาการดำเนินการระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในถาบันอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสมหาวิทยาลัย 01600

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

แบบที่ 1 การรับด้วย portfolio ครั้งที่ 1/1

1 ต.ค. – 30 พ.ย.60

Clearing House 15-19 ธ.ค. 60

ประกาศผล  22 ธ.ค. 60

 

แบบที่ 2 การรับโควตา

ธ.ค. 60 – เม.ย. 61

Clearing House 3-6 พ.ค. 60

ประกาศผล  8 พ.ค. 61

 

แบบที่ 3 การรับ Admission

13-17 มิ.ย. 61

ประมวลผลภายใน 3 ก.ค. 61

ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัย 6 ก.ค. 61

ประกาศผล 25 ก.ค. 61