คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์