คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการผลิตครูผู้สอนมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สื่อชิ้นงานให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ค.112 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี โดยวิทยากรดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสิรฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การอบรมในครั้งนี้ผู้เช้าอบรมได้เรียนรู้การผลิตสื่อผ่าน Web Applications ต่างๆ เช่น Kahoot และ Powtoon เป็นต้น รวมถึงการสร้างห้องเรียนออนไลน์และข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Apps วันสุดท้ายของการอบรมวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสื่อเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *