ประวัติคณะ

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559  ซึ่งเผยแพร่ไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 177 ง หน้า 41 และได้การกำหนดให้คณะศิลปศาสตร์มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 11 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์

รากฐานของคณะศิลปศาสตร์เกิดขึ้นจากภาควิชาภาษาและสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 พร้อมกับการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์ หน้าที่หลักของภาควิชาภาษาและสังคมในสมัยแรกของการก่อตั้ง คือ การสอนบริการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้กับนักศึกษาทุกคณะและทุกหลักสูตรในสถาบันฯ

ภาควิชาภาษาและสังคมมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2540 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของภาควิชา ถัดมาในปี พ.ศ. 2543 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ(ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2550) และ ปี พ.ศ. 2544 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาภาษาและสังคมเป็นภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ จากจุดเริ่มต้นของภาควิชาภาษาและสังคมจนกลายเป็นภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฯได้มีความพยายามเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ไปยังสภาสถาบันฯมาแล้วหลายครั้ง จนในที่สุดมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง “คณะศิลปศาสตร์”เป็นหน่วยงานใหม่และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 14 ของสถาบันฯ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ได้เริ่มมีการเปิดหลักสูตรแรกเป็นต้นมา กล่าวได้ว่าคณะศิลปศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษออกไปรับใช้สังคมไทยในภาคส่วนต่างๆรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 1,400 คน

 

topic8

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เรา คือ ศูนย์กลาง “นวัตกรรมทางภาษา” ของประเทศไทย

พันธกิจ

  1. สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  2. จัดการศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ควบคู่จริยธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติและนานาชาติ
  3. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้ สจล. ก้าวสู่ ความเป็นเลิศ
  4. พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของบุคลากรให้เก่ง ดี และมีความสุข
  5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย บนรากฐานความเป็นไทยที่สร้างสรรค์ด้วยความพอเพียง

 

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์

รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ. สรียา ทับทัน

ผศ. สรียา ทับทัน

รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ. สุรชัย ฐานสโร

อ. สุรชัย ฐานสโร

รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

ผศ.ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

อ. ธนัสนี จิตต์พานิชย์

อ. ธนัสนี จิตต์พานิชย์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
อ. ธิติสรณ์ แสงอุไร

อ. ธิติสรณ์ แสงอุไร

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
อ. มณฑา พลรักษ์

อ. มณฑา พลรักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าภาควิชา

ดร.อตินุช ปิ่นเงิน

ดร.อตินุช ปิ่นเงิน

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษา
อ. พนิดา จันทรกานต์

อ. พนิดา จันทรกานต์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ดร. จาริณี จันทร์ศรี

ดร. จาริณี จันทร์ศรี

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางสาวปราณี นิลขาว

นางสาวปราณี นิลขาว

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ


ภาควิชาภาษา

  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

 

รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์

รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์

รศ. ดร. ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์

รศ. ดร. ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์

ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

ผศ. ดร. พัชรี เมืองนาคิน

ผศ. ดร. พัชรี เมืองนาคิน

รศ. พรทิพย์ ไวแสง

รศ. พรทิพย์ ไวแสง

รศ. ปรียาภา จิตต์บุญ

รศ. ปรียาภา จิตต์บุญ

อ. ดร. อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

อ. ดร. อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

อ. ดร. อตินุช ปิ่นเงิน

อ. ดร. อตินุช ปิ่นเงิน

อ. ดร. จาริณี จันทร์ศรี

อ. ดร. จาริณี จันทร์ศรี

ผศ. อรษา ร้อยแก้ว

ผศ. อรษา ร้อยแก้ว

อ. เชิดพงศ์ อุตตะมะ

อ. เชิดพงศ์ อุตตะมะ

อ. ณกรณ์ บุญฤทธิ์

อ. ณกรณ์ บุญฤทธิ์

อ. ดวงใจ วสุเพ็ญ

อ. ดวงใจ วสุเพ็ญ

อ. ดวงพร จริจิตไพบูลย์

อ. ดวงพร จริจิตไพบูลย์

อ. ไท สันต

อ. ไท สันต

อ. ธนัสนี จิตต์พานิชย์

อ. ธนัสนี จิตต์พานิชย์

อ. นภาลัย มีลา

อ. นภาลัย มีลา

อ. นันทิยา สุวรรณ

อ. นันทิยา สุวรรณ

อ. ปิยนุช ตรีสัตญาณมุณี

อ. ปิยนุช ตรีสัตญาณมุณี

อ. พิริยาพร อ่วมพิทยา

อ. พิริยาพร อ่วมพิทยา

อ. มณฑา พลรักษ์

อ. มณฑา พลรักษ์

อ. กานต์พจี รัตนแสง

อ. กานต์พจี รัตนแสง

อ. ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

อ. ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

อ. รุจิรา บำรุงกาญจน์

อ. รุจิรา บำรุงกาญจน์

อ. เจนจิรา จิตรไพบูลย์

อ. เจนจิรา จิตรไพบูลย์

อ. อติชาต รุ่งสว่าง

อ. อติชาต รุ่งสว่าง

อ. ณัฐวรรณ คำทอง

อ. ณัฐวรรณ คำทอง

Miss Beatriz Helena Villegas

Miss Beatriz Helena Villegas

 

  • กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

ผศ. นิดา ลาภศรีสวัสดิ์

ผศ. นิดา ลาภศรีสวัสดิ์

อ. ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ

อ. ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ

อ. ธิติสรณ์ แสงอุไร

อ. ธิติสรณ์ แสงอุไร

อ. ภัทรา แจ้งใจเจริญ

อ. ภัทรา แจ้งใจเจริญ

Mr. Kenta Morii

Mr. Kenta Morii

Mr. Shiro Mizokawa

Mr. Shiro Mizokawa

Miss Yoshino Shimizu

Miss Yoshino Shimizu

ภาควิชามนุษย์และสังคม

รศ. ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร

รศ. ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร

อ. ดร. ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์

อ. ดร. ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์

ผศ. นรินทร์โชติ ราชบุรี

ผศ. นรินทร์โชติ ราชบุรี

ผศ. จันจิรา จันทร์เจริญสุข

ผศ. จันจิรา จันทร์เจริญสุข

ผศ. สรียา ทับทัน

ผศ. สรียา ทับทัน

อ. ภาณุวัฒน์ จุทอง

อ. ภาณุวัฒน์ จุทอง

อ. สุรชัย ฐานสโร

อ. สุรชัย ฐานสโร

อ. พนิดา จันทรกรานต์

อ. พนิดา จันทรกรานต์

อ. ชุติมา ไวยสุระสิงห์

อ. ชุติมา ไวยสุระสิงห์

ผศ. ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

ผศ. ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

อ. ดร. พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์

อ. ดร. พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์

อ. ดร. มรกต มุทุตา

อ. ดร. มรกต มุทุตา

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางปราณี นิลขาว

นางปราณี นิลขาว

Sample Title

Sample Description

นางสาววิรัช พุ่มเจริญ

นางสาววิรัช พุ่มเจริญ

นางสาวรัตนา แสงจันทร์

นางสาวรัตนา แสงจันทร์

นางสาวศุทธภา จันทร์ปลั่ง

นางสาวศุทธภา จันทร์ปลั่ง

นางสาวดารณี สลามเต๊ะ

นางสาวดารณี สลามเต๊ะ

นางสาวสุจินดา สุกใส

นางสาวสุจินดา สุกใส

นายอาณัติ นิลขาว

นายอาณัติ นิลขาว