การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

การเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเข้าสืบค้นที่ http://www.reg.kmitl.ac.th

topic2

 

อาชีพของบัณฑิต

  • บุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
  • นักจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมทางภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
  • นักวิชาการ นักวิจัย และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

caree