ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผลิตบัณฑิตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 880 คน ระดับปริญญาโทจำนวน 51 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “โครงการไทยเข้มแข็ง” จำนวน 18 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีโครงการอบรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมและสังคม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) Tokai University (2) Fukuoka Institute of Technology (FIT) และ (3) Meiji University

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น (1) ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริหารจัดการระหว่างคณะศิลปศาสตร์สามพระจอม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พระนครเหนือ และลาดกระบัง (2) ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และ (3) ความร่วมมืออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรรมการประเมินภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการวิชาชีพทางด้านภาษา มนุษย์ และสังคมให้กับสมาคมวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น

ทางด้านฝึกอบรมบริการวิทยาการแก่ชุมชน มีการจัดอบรมระยะสั้น เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงาน เทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ เป็นต้น

 

topic3

topic3-1

 

International Corporations

  • University of Seine, Penang Malaysia
  • Auckland, New Zealand
  • Can Tho University, Vietnam
  • Hainan College of Foreign Languages, China

 

inter

 

 

 

inter2

 

 

inter3