จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชา

ชั้นปีที่ศึกษา

รวม
1 2 3 4 อื่นๆ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 66 57 58 67 3 251
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 65 60 62 2 249


 

student_amount1

student_amount2

 

ทุนการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอสมัครรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาต่างๆ ของสถาบัน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเข้าสืบค้นที่ http://www.reg.kmitl.ac.th

 

คู่มือนักศึกษา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาได้จากคู่มือการศึกษา โดยเข้าสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th