หน้าหลัก

 • ข่าวเด่น
 • กิจกรรม
 • contact

Organization
เกี่ยวกับคณะ

 • ประวัติคณะ
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้าภาควิชา
 • รักษาการแทนหัวหน้าศุนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • ภาควิชามนุษย์และสังคม
 • ส่วนสนับสนุนวิชาการ

หลักสูตรการศึกษา

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การรับนักศึกษา

 • การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • อาชีพของบัณฑิต

การร่วมมือทางวิชาการ
นักศึกษาปัจจุบัน

 • จำนวนนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา
 • คู่มือนักศึกษา

การให้โควต้า

 • การให้โควต้าผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)
 • การให้โควต้าบุตรของบุคลากรสถาบันฯ

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
งานกิจกรรมนักศึกษา

 • บุคลากรย่อย
 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • งานทุนการศึกษา
 • งานกิจการนักศึกษา
 • งานวินัยนักศึกษา
 • ผลงานนักศึกษา
 • แหล่งงาน