ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3 – 7 และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

tqf60

ปฎิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560

1/2560

  • เปิดภาคการศึกษา 7 ส.ค. 2560 โดยวันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ / หรือ มคอ.4 คือ วันที่ 6 ส.ค. 2560 (อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา)
  • ปิดภาคการศึกษา 11 ธ.ค. 2560 โดยวันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ/ หรือ มคอ.6 คือ วันที่ 10 ม.ค. 2561 (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา)

2/2560

  • เปิดภาคการศึกษา 8 ม.ค. 2561 โดยวันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ / หรือ มคอ.4 คือ วันที่ 7 ่ม.ค. 2561 (อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา)
  • ปิดภาคการศึกษา 22 พ.ค. 2561 โดยวันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ/ หรือ มคอ.6 คือ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา)
  • วันที่ 20 ก.ค. 2561 เป็นวันสุดท้ายของการส่ง มคอ.7 (ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หมายเหตุ : รายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ 2559 ให้รายงานผลใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2560
                    * หากเกินกำหนดวันที่ระบุในปฎิทินการจัดทำ มคอ. 3-7 ปีการศึกษา 2559 จะมีผลต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

คณาจารย์สามารถจัดส่ง มคอ.3 – 5 ได้ที่เว็บไซต์ http://161.246.23.22/tqf/index.php/login

ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณาจารย์และนักศึกษาสามารถดูข้อมูลปฏิทินการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/educalendar/