คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด สจล. โดยกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับโดยรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และการนำเสนอข้อมูลโดยผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร สวัสดิการ ทุนการศึกษา ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การแนะนำศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วย