ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560” (ELT Professional Development in 21st Century for BMA Teachers: Teaching Grammar Communicatively)  วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง C101 และ C102 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยอัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ท่านจะได้รับ

  • การนิเทศ และการเป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนครูพี่เลี้ยงในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • การให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการและเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นจนบรรลุตามเป้าประสงค์
  • อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการฝึกอบรม
  • เกียรติบัตร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/kmitl.ac.th/elt/home