research

ทุนวิจัยสถาบัน

สำหรับคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอทุนเพื่อทำวิจัย สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุนต่างๆ ได้จากเว็บไซต็ดังต่อไปนี้

http://kris.kmitl.ac.th/

ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์

resnews

 

โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยโดยใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

—————————————————

 1. หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาและจุดมุ่งหมายโดยรวม คือการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการใช้บริการด้านวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจตลอดจนชุมชน โดยแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ 2561 ที่สำคัญส่วนหนึ่ง คือ การวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ซึ่งการวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อถือให้แก่บุคลากรและยังเป็นการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา ดังนั้น บุคลากรของคณะฯ จึงควรพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการทำวิจัย ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ต่อไปเพื่อให้งานบริหารงานวิจัยของคณะเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปะศาสตร์ได้มุ่งเน้นและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ทุกภาคส่วน ทำงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การบูรณางานวิจัย การวิจัยตาม Cluster research และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดยใช้เงินรายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความรู้ความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะ และสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
  • เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ได้ทำงานวิจัย โดยเน้นนักวิจัยหน้าใหม่เป็นหลัก
  • เพื่อสร้างผลงานเบื้องต้นให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ใช้เป็นแนวทางในการขอทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก
  • เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ทุกภาคส่วน
  • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการทำผลงานวิชาการ
  • เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรม
 1. ประเภทของงานวิจัยและงบประมาณ
ประเภทของงานวิจัย เงื่อนไข งบประมาณ/โครงการ
1.   งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างสื่อชิ้นงานด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120,000 บาท
2.    งานวิจัยในลักษณะการบูรณาการระดับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานภายนอก ผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 2 คน 100,000 บาท
3.    งานวิจัยตาม Cluster research 80,000-100,000 บาท
4.    งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (R2R) ผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 2 คน 50,000-80,000 บาท

 1. ลักษณะของโครงการวิจัย

  • งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน (Instructional Innovation) และสร้างสื่อชิ้นงานเป็นการวิจัยที่นำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นวัตกรรมที่เป็นวัตถุสิ่งของ และนวัตกรรมที่เป็นวิธีการ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิดพื้นฐาน โครงสร้างหรือขั้นตอนการใช้และการประเมินผล โดยวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายการศึกษาที่วางไว้ และเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น
  • งานวิจัยในลักษณะการบูรณาการระดับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานภายนอก เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการร่วมมือของคณาจารย์ ภายในภาควิชาคณะ หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างผลงานในลักษณะที่ต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน
  • งานวิจัยตาม Cluster research ซึ่งเป็นโครงการวิจัยควรมุ่งเน้นในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลุ่มวิจัยหลัก 6 กลุ่ม ของสถาบันดังนี้
 • ICT & Engineering
 • Future Mobility & Logistics
 • Biomedical & Life Sciences
 • Arts & Creative Media
 • Agriculture & Food
 • Alternative Energy & Environment

หรือสอดคล้องตามกลุ่มเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 7 กลุ่ม

 • ด้านวัสดุศาสตร์
 • ด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยี
 • ด้านการเรียนการสอน
 • ด้านการพัฒนาองค์กร
 • ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • ด้านการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม
 • ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทางด้านการศึกษา
  • งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (R2R) เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 2 คน/โครงการ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมงานเป็นที่ปรึกษา
  • โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ควรเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ตลอดจนเป็นโครงการที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนใดๆ มาก่อน
  • โครงการวิจัยควรเป็นโครงการที่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง กรณีที่เป็นโครงการวิจัยทางด้านปรัชญาควรมีบทสรุปที่สามารถนำไปอ้างอิงได้
 1. คุณสมบัติของผู้ทำวิจัย
  • ต้องเป็นผู้ซึ่งดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณนักวิจัย
  • ผู้วิจัยหลักต้องเป็นบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้วิจัยหลักในสายวิชาการ หรือผู้วิจัยหลักสายสนับสนุน ต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานเงินรายได้ ที่ผ่านการทดลองงานแล้ว
  • บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเป็นผู้วิจัยหลักได้ แต่ต้องมีบุคลากรตามข้อ 5.3 และ หรือบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการเป็นผู้วิจัยร่วม
  • ลูกจ้างรายเดือน สามารถเป็นผู้วิจัยร่วมได้ โดยต้องปฏิบัติงานที่คณะฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ในระหว่างปีงบประมาณที่ขอรับทุนวิจัย
 1. หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนวิจัย
  • การขอรับทุนวิจัยและทำงานวิจัย ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะฯ กำหนด
  • คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณาให้ความสำคัญกับผู้จัยที่ผลิตสื่อชิ้นงานนวัตกรรมเป็นลำดับแรก
  • ในกรณีที่โครงการวิจัยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้วิจัยปฏิเสธการทำวิจัยให้แล้วเสร็จผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์ในการขอรับทุนวิจัยจากโครงการสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยโดยใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเวลา 2 ปีงบประมาณ
  • ผู้รับทุนวิจัยต้องปฏิบัติตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ หรือจากแหล่งทุนอื่นๆ
  • ผู้วิจัยหลักที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถขอทุนวิจัยในโครงการใหม่ได้โดยหัวหน้าโครงการต้องทำหนังสือแจ้งความจำนง และเหตุผลประกอบในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย พร้อมทั้งแสดงเอกสารความก้าวหน้าโครงการวิจัย ทั้งนี้ ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัยของคณะฯ เพื่อความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติต่อไป
 1. ขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยและดำเนินงานวิจัย
  • ให้ผู้วิจัยจัดทำข้อเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยเสนอต่อส่วนสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด
  • คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ หรือจากแหล่งทุนอื่นๆ
  • ส่วนสนับสนุนวิชาการดำเนินจัดทำประกาศคณะศิลปศาสตร์ เพื่อดำเนินการทำสัญญารับทุน
  • ผู้วิจัยต้องดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกลับสถาบันฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณบดีลงนามประกาศคณะฯ
  • การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันฯ ให้เบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 (60%) งวดที่ 2 (40%) โดยสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อหัวหน้าโครงการทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยพร้อมรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินที่งานบริหารการวิจัยคณะฯ เมื่อดำเนินการโครงการวิจัยครบ 6 เดือนและ 12 เดือน โดยผู้ประสานจะแจ้งกำหนดการส่งล่วงหน้า
  • ผู้วิจัยต้องให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจ แบบสอบถามหรือเอกสารอื่นๆ ที่ส่งมาจากส่วนงานวิจัย และจากหน่วยงานภายนอก ภายในเวลาที่กำหนด
  • ผู้วิจัยต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม แผ่น CD (file pdf., file word) จำนวน 4 แผ่น
  • ผู้วิจัยต้องนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่นับรวมถึงการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
  • ผู้วิจัยต้องนำส่งสำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย ปก เอกสารส่วนหน้าของรูปเล่ม และเนื้อความส่วนใน หลังจากได้รับวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ ภายใน 2 สัปดาห์ ที่ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ภายในปีงบประมาณถัดไป
 1. ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ

 1. หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง