คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560” โอกาสนี้ ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ จะเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน จากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นี้