คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ไท สันต อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : Smart Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.