คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาไทย ณ คณะศิลปศาสตร์ สจล. เป็นเวลา 1 ปี โดยประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 14 คน