คณะศิลปศาสตร์ สจล. สานต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็กหรือขยายโอกาส โดยเลือกจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “พี่เลี้ยงโรงเรียน” บริการวิชาการยกระดับภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และสะเต็ม ให้แก่ 6 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดสังฆราชา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ และโรงเรียนวัดปริมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ทั้งนี้โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของสถาบัน

school4

school5

school3

school1

school2