คณะศิลปศาสตร์ สจล. สานต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็กหรือขยายโอกาส โดยเลือกจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “พี่เลี้ยงโรงเรียน” บริการวิชาการยกระดับภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และสะเต็ม ให้แก่ 6 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดสังฆราชา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ และโรงเรียนวัดปริมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของสถาบัน อนึ่ง ภายหลังจากการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มที่ 4 และ อ.เจนจิรา จิตรไพบูลย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพลับพลาชัยและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มที่ 1

school4

school5

school3

school1

school2